Vyberte si z našeho portfolia služeb

1Projektová činnost ve výstavbě

 • Vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby dle vyhl. 246/01Sb §41 jako součást projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení (DÚR, DSP, RPD, ohlášení)
 • Zpracování projektů všech druhů a rozsahů objektu. Od malých RD až po velké výrobní objekty a obchodní centra a jejich nájemní jednotky
 • Odborné koordinace spolupracujících profesí pro vytvoření funkčního projektového celku
 • Zajištění inženýringu v oblasti PO a kompletního inženýringu ve spolupráci s partnerskými společnostmi
 • Poradenství pro zahraniční investory v oblasti PO před jejich vstupem do ČR (zpracování studií proveditelnosti záměru)
 

2Příprava a koordinace staveb – technický a autorský dozor

 • Zajištění technického či autorského dozoru probíhající výstavby se zaměřením na PO.
 • Důkladné systematické kontroly staveb pro zajištění prevence před závadami při výstavbě.
 • Zajištění koordinace požárně bezpečnostních zařízení a provádění jejich zkoušek tak, aby veškeré zařízení a vybavení objektu bylo v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s obecnými požadavky na tato zařízení.
 • Rychlé technické poradenství PO pro všechny dodavatele stavby
 • Koordinace dokladové části pro místní šetření s HZS
 • Zajištění všech potřebných právních kroků a požadovaných postupů pro úspěšné vydání kladného stanoviska HZS.
 

3OZO výkon odborně způsobilé osoby

 • Pro malé klienty i velké společnosti zajišťuji služby spojené s výkonem odborně způsobilé osoby. Jsem odborně způsobilá osoba uvedené v seznamu pod katalogovým číslem Z-OZO-70/2009
 • Zodpovědné provozování objektu po kolaudaci či jiném způsobu povolení užívání objektu je stejně důležité jako kvalitní projektová dokumentace.
 • První stupeň je zpracování dokumentace požární ochrany zahrnující mimo jiné:
  • Členění činností dle § 4 zákona o PO 133/1985Sb. a dle § 27 vyhl. 246/01Sb.
  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
  • Požární řád
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plán
  • Dokumentace zdolávání požáru
  • Řád ohlašovny požáru
  • Zpracování tematických a časových plánů pro školení zaměstnanců, požárních hlídek a preventistů požární ochrany
  • Dokumentace o provedeném školení
  • Požární kniha
 • Provádění pravidelných preventivních kontrol a požárních auditů s důrazem na specifikování všech problematických bodů a návrhy jejich rychlého odstranění
 • Pro každého klienta navrhuji individuální vyhovující řešení všem požadavkům z hlediska požární ochrany.
 • Klíčem k bezproblémové spolupráci je správné pochopení podmínek a požadavků PO z hlediska platné právní úpravy a jejich dopad na provozovanou činnost.
 • Velkou výhodou pro klienta je kombinace výkonu OZO a zároveň autorizovaného technika pro požární bezpečnost staveb s velmi dobrou odbornou praxí. Stavební či jiné úpravy, které potřebují projektovou dokumentace je proto možné řešit velmi rychle.